Bài giảng môn Ký sinh trùng

226

Bài 1: Đại cương Ký sinh trùng.

Bài 2: Đại cương về đơn bào

Bài 3: Giun đũa

Bài 4: Giun móc, giun mỏ.

Bài 5: Giun kim

Bài 6: Sán lá gan

Bài 7: Sán dây lợn, Sán dây bò.

Bài 8: Kí sinh trùng sốt rét

Tải bài giảng tại Link.